dimarts, 5 de maig de 2009

Noves proves de la JQCV


La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, creada pel Decret 173/1985, és l’organisme de la Generalitat Valenciana encarregat d’establir i efectuar les proves per a l’obtenció de certificats de coneixements de valencià.
Des de la seua creació fins a l’actualitat han canviat canviat moltes coses i, ara, la necessitat d'adaptar-se al MERC (Marc europeu comú de referència per a les llengües) ha fet que es modifiquen les proves.
Noves proves de la JQCV.