diumenge, 6 de maig de 2012

Diguem NO!

La setmana que ve és molt important per a les treballadores i els treballadors dels serveis públics valencians, així que permeteu-me que hui reflexione sobre la proposta de l'administració valenciana.

Què ofereix la conselleria d'Hisenda i perquè hem de votar NO al referèndum? 
La Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques ha presentat un nou document que modifica el decret de retallades

Què proposa l’Administració?

 • Període de vigència. Des de l’1 de març de 2012 fins al 31 de desembre de 2015. 
 • Professorat interí
  • El document no fa cap referència al pagament dels mesos de juliol i agost. Per tant, el marc de referència és el Decret Llei 1/2012 de mesures urgents per a la reducció del dèficit, segons el qual tots els nomenaments vigents de funcionaris docents interins així com aquells que es realitzen a partir de l’entrada en vigor d’aquest decret s’allargaran, com a màxim, fins al 30 de juny, i es reportaran les parts proporcionals de pagues extraordinàries i vacances. 
  • La Generalitat valenciana proposa mantindre, durant el període de vigència del decret, el nombre de funcionariat interí docent que haja ocupat vacant durant el curs 2011–2012, però en aquesta proposta no es fa cap referència al tipus d’ocupació que es vol garantir.
  • Reducció de la temporalitat. La Generalitat proposa la reducció de la taxa de temporalitat en un 5% en el sector docent en finalitzar l’exercici 2015, d’acord amb el que establisca la normativa estatal bàsica. Això és poc probable si tenim en compte que el govern espanyol acaba d’aprovar la seua congelació per 2012 i aquesta és la tendència en els propers anys. 
 • Sexennis del personal docent. Durant el 2012 es manté la reducció del 50%. Es proposa que en 2013 la reducció siga del 25% sempre que els ingressos de la Generalitat valenciana no evolucionen negativament. Aquest darrer aspecte és poc probable en l’actual situació econòmica. La novetat respecte del decret és que es reconeixeran els mèrits per perfeccionar els sexennis durant el període de vigència del decret (2012–2013) sense que tinguen efectes econòmics retroactius. 
 • Jornada lectiva secundària. Es modifica la jornada del professorat que imparteix docència en secundària a 18 hores lectives “efectives”. Açò suposa passar de 18 sessions setmanals a 20 amb una reducció de la plantilla docent d’entre 350 a 500 professores i professors segons la mateixa administració educativa. 
 • Compensació a la baixa de les retallades del govern espanyol. El document diu que “es compensaran a la baixa les mesures adoptades pel govern espanyol”, la qual cosa significa que se sumaran les dues retallades, la valenciana (Decret Llei 1/2012) i l’espanyola (Reial Decret Llei 14/2012). Se’ns castigarà dues vegades, sí dues vegades, encara que a la baixa, per la política de contenció del dèficit i de mala gestió dels recursos públics. 
 • Incapacitat temporal. S’aplicarà la normativa estatal. És a dir, durant els tres primers mesos es cobrarà el cent per cent del salari a les persones amb IT. Tot i això, el pla contra l’absentisme dels treballadors i de les treballadores del sector públic i racionalització de la incapacitat temporal en el règim de MUFACE que vol aprovar el govern estatal en 2012 preveu, entre d’altres (eliminació de complements, reducció de substitucions, reducció de plantilla, augment de ràtios, supressió de la paga extraordinària i d'antiguitat, supressió de programes...), canvis en la plenitud retributiva dels primers 90 dies d’incapacitat temporal, la qual cosa suposarà la disminució de les contractacions, segons el mateix govern. 
La proposta de l’Administració no fa cap referència a les reduccions de jornada que pot sol·licitar el personal docent ni a les aportacions a plans de pensions. Per tant, el marc de referència és el Decret Llei 1/2012, segons el qual les reduccions de jornada hauran de sol·licitar-se amb una antelació almenys d’un mes a l’inici del curs escolar i la seua concessió es farà coincidir amb aquest (art. 14), i es paralitzen les aportacions a plans de pensions (art. 10). 

Ja n’hi ha prou! Les treballadores i els treballadors estem patint una agressió sense precedents contra els nostres drets laborals i socials. A més, estan atacant els serveis públics, que són garantia per la prestació dels drets bàsics de la ciutadania, així com per acabar amb les desigualtats socials. 

Per les condicions laborals! 
Per una educació pública i de qualitat!