dissabte, 18 d’octubre de 2008

Centre acollidor

Caixa d'eines és una col·lecció de documents breus, que té com a principal destinatari el professorat de l'ensenyament obligatori, però també altres professionals de l'educació en un sentit ampli. Té com a àmbits temàtics preferents la didàctica i l'ús de les llengües, l'educació intercultural i la cohesió social.

Es proposa aportar eines metodològiques -tant d'aclariment conceptual com d'intervenció professional- que representin una ajuda en la tasca de reduir l'exclusió i també en l'educar ciutadans autònoms i crítics, però solidaris i respectuosos amb les heterogènies manifestacions de la diversitat humana.

Vol estar present a tots els centres educatius, de manera que estigui a l'abast del professorat que necessiti aquestes eines, tant a títol individual com per utilitzar-les en sessions de debat, de reflexió o de formació permanent dels equips docents o dels claustres.

En aquest cas, volem fer referència als exemplars de Caixa d'eines dedicats als centres educatius acollidors, concretament els números 3 i 6.

Caixa d'eines 03. EL CENTRE EDUCATIU ACOLLIDOR
Manual per a la defensa del dret a la integritat física i a la dignitat personal (material fotocopiable).
Audiovisual Iguals i diferents.

Caixa d'eines 06.EL CENTRE EDUCATIU ACOLLIDOR II.
Descripció experiències educatives: CEIP Montseny i IES Miquel Tarradell.
Audiovisuals: IES Miquel Tarradell de Barcelona i CEIP El Montseny de Vic.

En els següents vídeos veurem els exemples de IES Miquel Tarradell de Barcelona i el CEIP Montseny de Vic.

El CEIP La Sínia de Vic (antic CEIP Montseny) escolaritza des de fa temps un gran nombre d'alumnat estranger de diverses procedències i, com a centre acollidor, adequa la intervenció educativa a tota la comunitat amb l'objectiu d'afavorir la relació i intercanvi entre tot l'alumnat, amb plena igualtat de drets. La llengua és un dels eixos del seu projecte educatiu i s'ha vist la necessitat que l'alumnat assoleixi, en breu temps, l'aprenentatge de la llengua catalana com a eina comunicativa i funcional i de cohesió de grup. L'alumne/a s'ha de desenvolupar com a persona amb una bona autoestima, acceptar socialment els seus companys i entendre i respectar la diversitat cultural que hi ha a l'aula.