dissabte, 11 d’octubre de 2008

Metodologia a Infantil

Les metodologies educatives són eines per a la reflexió i l’anàlisi, una indagació teòrica i pràctica per a proporcionar criteris i pautes d’actuació del docent. Però cap sistema no constitueix una metodologia ideal i tancada, infal·lible o inapel·lable.

El model educatiu ha deixat de tenir com a objectiu últim l’acumulació de coneixements i s’enfoca ara a potenciar la capacitat de processar actes i experiències per a integrar-los en l’esquema cognitiu. El nou plantejament metodològic de l’educació en general i de l’aprenentatge en particular pren com a punt de partida què cal aprendre, però incideix i s’orienta decisivament cap a com s’aprén, amb l’objectiu prioritari de fer comprendre, integrar i donar sentit als nous coneixements que incorpora l’individu en el procés educatiu.

La metodologia es basa en els principis d’intervenció educativa d’orientació constructivista i té com a element clau l’aprenentatge significatiu, que suposa establir una relació entre allò que s’aprén i algun element ja existent en l’estructura cognitiva de l’individu i que és rellevant respecte al nou material objecte d’aprenentatge.

Segons la concepció constructivista, és l’alumnat qui construeix els propis esquemes de coneixement. Ara bé, perquè l’aprenentatge d’un contingut nou siga significatiu, cal que l’alumne el relacione amb els conceptes que ja posseeix i les experiències prèvies.

Així, doncs, podem dir que la metodologia en l'educació infantil, es caracteritza per:

 • l'aprenentatge constructivista i significatiu
 • el fet de tenir en compte la realitat de l'alumnat i els respectius nivells d'aprenentatge
 • la transmissió d'hàbits saludables i valors positius
 • la recerca del desenvolupament integral del xiquet o la xiqueta

Els principis metodològics es concreten en:

 • aprenentatge significatiu
 • globalització de l'aprenentatge
 • aprenentatge en un marc interactiu
 • individualitat de l'aprenentatge
 • procés d'ensenyament-aprenentatge (racons, tallers, projectes de treball...)
 • ambient educatiu (seguretat, autoestima...)
 • paper dels mestres
 • relació entre la família i l'escola