dijous, 9 d’octubre de 2008

Elements constitutius de l’anàlisi i producció de textos

Text i context.

 • Àmbit d’ús: periodístic, acadèmic, literari, administratiu, col·loquial.
 • Gènere.
 • Tipologia textual i finalitat: descriptiu, narratiu, explicatiu (o expositiu), argumentatiu, instructiu, conversacional, retòric.
 • El canal: oral / escrit, temps i espai de l’enunciació, espontani / preparat, interacció.
 • La variació lingüística: diacrònica, diatòpica, diastràtica, diafàsica: els registres (col·loquial, científic, estàndard, literari, administratiu).
 • El text com a acte de parla. Els principis de cooperació conversacional: màxima de quantitat, màxima de qualitat, màxima de rellevància, màxima de manera.
 • Les veus del discurs: locutor / enunciador / al·locutari, autor real / lector real, autor model / lector model, coneixements enciclopèdics, marc, referències textuals.

La coherència pragmàtica.

 • L’eix temàtic i els motius secundaris.
 • El títol i altres elements paratextuals: títol temàtic, títol remàtic.
 • Estructura temàtica.
 • Estructura textual.
 • Tòpic i comentari: la progressió temàtica: progressió implícita, progressió de tema lineal, progressió de tema constant o derivat.
 • La coherència lèxica:
  —Relacions referencials: identitat, hiperonímia / hiponímia, sinonímia,
  mots generals.
  —Relacions de sentit: complementarietat, antonímia, oposició relativa, relació pragmàtica.
 • Els verbs i la coherència temporal.

La cohesió textual.

 • La connectivitat del discurs: connectors naturals, connectors lògics, addició, contrast, reformulació, exemplificació, conseqüència.
 • L’expressió referencial:
 1. L’anàfora: d’identitat, de sentit, extensió de l’anàfora.
 2. La dixi: personal, temporal, espacial.
 3. La impersonalització.
 • La modalització: recursos emfatitzadors, elements lèxics valoratius, la derivació, elements pragmàtics.
 • La disposició textual i tipogràfica.

Explicació i valoració personal.

Extret del llibre Comentar textos d'Anna Devís i Josep Sendra, publicat per Castellnou el 2001.