divendres, 28 de novembre de 2008

El procés de composició escrita

Les fases de producció del text:

  1. La planificació.
  2. L’escriptura o textualització.
  3. La revisió.

La planificació.

Aquesta operació consta de tres subprocessos:

  • El plantejament de la situació retòrica.
  • La generació d’idees. Comporta la recerca de conceptes, relació d’idees, fets, imatges, que es relacionen amb el tema. Alguns procediments són: mapes (arbres o ideogrames), pluja d’idees (brainstorming o tempesta celebral), explorar el tema (l’estrella i el cub), escriptura lliure i la documentació.
  • L’organització. Una vegada seleccionades i agrupades les idees, cal ordenar-les d’acord amb una estructura determinada.

L’escriptura o textualització.

Es tracta de transformar els plans i les idees en llenguatge escrit, és a dir, en un text coherent, estructurat d’una manera determinada i amb uns trets estilístics concrets.

Les principals eines de què disposa el llenguatge per distribuir d’una manera coherent i cohesionada les diverses idees al llarg del text són:

  • Els paràgrafs.
  • L’arquitectura de la frase.
  • La tria de mots. Algunes regles per triar mots: evitar les crosses, eliminar els mots jòquer, preferir els mots concrets als abstractes, preferir paraules planeres i curtes, vigilar els adverbis en –ment, etc.

La revisió.