diumenge, 24 d’agost de 2008

Programes educatius per a l'alumnat nouvingut

Els programes educatius per a l’alumnat nouvingut són l’aula d’acollida a Catalunya, el PALIC a les Illes Balears i el programa PASE al País Valencià.

L'aula d'acollida a Catalunya.
L’arribada d’un nombre important d’alumnat nouvingut ha suposat un repte per a tota la comunitat educativa. El Pla Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social (LIC) comportava la creació d'aules d’acollida per a l'alumnat nouvingut amb l'objectiu de possibilitar-los, el més ràpidament possible, l’adquisició de les habilitats conversacionals en la llengua de l’escola.

El PALIC a les Illes Balears.
La immigració no és una situació nova a les Illes Balears. Des de sempre ha estat terra d'acollida. El que sí ha suposat un canvi, sobretot en els darrers anys ha estat la quantitat en què ho fan i que si abans es concentraven sobretot a les àrees costaneres, ara se n’ha generalitzat la localització i diversificat l'origen.
El Pla d’Acolliment Lingüístic i Cultural (PALIC) és el conjunt de mesures que la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears proposa als centres d'ensenyament obligatori per intentar donar resposta a la nova situació que suposa l'augment a les aules d'alumnat de procedència estrangera en qualsevol moment del curs escolar, partint del principi d'igualtat d'oportunitats que s'ha de garantir a tot l'alumnat.
El PALIC, un model per a les illes (pdf) i (pps).

El programa PASE al País Valencià.
El Programa d'Acollida al Sistema Educatiu (PASE) és una mesura de suport temporal destinada a l’alumnat estranger de nova incorporació.

Sobre aquest tema, resulta m0lt interessant la Guia pràctica d’acollida lingüística. Guia de recursos per a l’acollida en llengua catalana destinada als agents educatius i socials elaborada per la Plataforma per la llengua.