dissabte, 20 de setembre de 2008

El projecte D'ACORD


Cada vegada hi ha més presència dels nouvinguts a les nostres aules. La multiculturalitat representa tot un repte actual per a la nostra societat i per a les nostres escoles. Cal sense dubte, revisar i aprofundir en els nostres plantejaments diaris de treball i aportar-hi nous elements front aquesta nova situació.
Els nouvinguts i les seues famílies han de conèixer la nostra realitat cultural i lingüística. La projecció d’aquest coneixement ens ha d’ajudar a conéixer les diverses realitats dels immigrants. Actuar des de l’àmbit local per projectar-nos com a ciutadans mundials. Així, doncs, es fa necessari que el valencià es convertesca en la llengua d’acollida, d’integració i de cohesió social que done resposta a les necessitats de la multiculturalitat. Són necessaris materials i iniciatives urgents per afrontar aquest repte.
La Federació Escola Valenciana i Edicions 96, amb la col·laboració de Bancaixa han elaborat el PROJECTE D’ACORD, que pretén que l'alumnat nouvingut entre 8 i 12 anys adquiresca un coneixement del valencià que li facilite el procés d'aprenentatge i afavoresca la integració de forma real i funcional dins de l'àmbit escolar.
Podeu consultar les característiques d'aquest projecte i descarregar-vos materials complementaris en el web d'Escola Valenciana o el d'Edicions 96.
El projecte D'ACORD, entre altres objectius, pretén:
- Intentar que l´alumnat nouvingut entre 8 i 12 anys puga adquirir un nivell mínim i general de domini del valencià.
- Facilitar el procés d'ensenyament-aprenentatge d'aquest alumnat mitjançant la interacció dins de l'aula.
- Possibilitar accions de solidaritat i respecte als altres dintre de l'àmbit escolar.
- Acostar-se a la realitat de la integració de forma real i funcional i sempre com a recurs d'enriquiment.