dissabte, 20 de setembre de 2008

El treball per tasques a l'educació per a adults

El treball per tasques, eix de les programacions per als cursos de català per a adults.
Aquest article del número 42 (segon quadrimestre de 2008) de la Revista Tècnica de Política Lingüística Llengua i Ús aborda les programacions de llengua catalana atenent l’enfocament metodològic, la relació amb el Marc europeu comú de referència (MECR) i el Tipotext. S’hi descriuen les aportacions i es fa especial atenció al pilotatge.