dissabte, 13 de setembre de 2008

Jocs LIC

Els Jocs LIC consten de 8 volums. En set d’aquests quaderns es poden trobar una sèrie de passatemps (sopa de lletres, mots encreuats, compleció de paraules o frases, preguntes a partir de l’observació d’una imatge…) i en el vuitè es troben orientacions per a l’ús i les solucions.
Els continguts lingüístics fan referència als temes que corresponen al nivell A1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües1, de manera que els títols dels set quaderns de passatemps són els següents:
• Identificació personal i relacions familiars.
• Ensenyament i educació.
• Estats físics i anímics d’una persona.
• Rutines diàries, temps lliure i entreteniments.
• Habitatge i llocs de residència.
• Compres, menjar i beure.
• Viatges i trasllats.
El quadern número 8 està adreçat al professorat i consta dels apartats següents:
• Orientacions didàctiques.
• Continguts lingüístics de cada volum (encartament central).
• Adreça i esquema de navegació de la secció d’acollida de la pàgina web de la Subdirecció
LIC del Departament d’Educació, on es poden trobar recursos per atendre l’alumnat nouvingut.
• Informació sobre materials editats pel Departament d’Educació per a l’aprenentatge inicial de la llengua catalana.
• Solucions als passatemps dels altres set volums. Les solucions s’han inclòs totes en aquest volum per tal que siguin els docents els qui decideixin en quin moment les volen presentar a l’alumnat. D’aquesta manera, es facilita la funció complementària amb què s’ha concebut aquest material i el professorat té l’opció de proporcionar a l’alumnat recursos per a la resolució de les activitats (lèxics visuals, diccionaris, recull de continguts per temes, activitats d’ensenyament-aprenentatge…) o bé recórrer directament a les solucions.
Els Jocs LIC han estat pensats com un material complementari per a l’aprenentatge de la llengua catalana des d’una vessant lúdica.

Accés als títols de la col·lecció:
Identificació personal i relacions familiars portada jocs
Ensenyament i educació portada jocs
Estats físics i anímics d'una persona portada jocs
Rutines diàries, temps lliure i entreteniment portada jocs
Habitatge i llocs de residència portada jocs
Compres, mejar i beure portada jocs
Viatges i trasllats portada jocs