dijous, 11 de setembre de 2008

L'educació viària a Infantil


L’alumnat treballa la pròpia identitat, la situació espacial, l’entorn més proper, la correcta utilització d’alguns elements viaris i l’autoprotecció davant de possibles situacions de perill. Com a factor personal de risc associat a conductes de risc en aquesta edat es contempla l’errònia o insuficient percepció del risc.

Les activitats en aquest cicle són: la dramatització de contes i situacions viscudes, la lectura de murals didàctics per motivar el diàleg i els jocs.

Tot seguit, teniu un vídeo del Col·legi Sagrat Cor de Sant Adrià de Besòs que ha integrat l'educació viària en el seu projecte curricular com a eix transversal.