dimarts, 16 de desembre del 2008

La immersió lingüística

A partir de l’aprovació de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV), el 1983, i seguint els preceptes legals indicats en un ampli marc legislatiu, l’administració educativa es proposa portar a terme una educació bilingüe que permeta l’assoliment, per part dels estudiants, de les dues llengües oficials.

La classificació dels programes s’ha fet a partir de tres elements classificadors: atenent al territori, a la llengua base d’aprenentatge, i a la llengua habitual dels alumnes:

·Territori de predomini lingüístic castellà: tractament del valencià com a àrea.

·Territori de predomini lingüístic valencià:

  • Programa d’ensenyament en valencià (PEV).
  • Programa d’immersió lingüística (PIL).
  • Programa d’incorporació progressiva (PIP).
  • Programa d’educació bilingüe enriquit (PEBE).

El Programa d’Immersió lingüística (PIL).

Els centres amb un nombre d’alumnes majoritàriament castellanoparlants, situats en els territoris de predomini lingüístic valencià, podran adoptar el PIL, en el qual, a partir de l’opció voluntària de les famílies i del respecte a la llengua habitual de l’alumnat, aquests, mitjançant una metodologia específica, aconseguiran el domini de les dues llengües oficials i un rendiment òptim en els continguts de la resta de les àrees. El PIL continua, de forma coherent, en ESO com a PEV.

L’alumnat manté i millora la llengua familiar i n’adquireix una altra, el valencià, a través del treball específic basat en un enfocament comunicatiu de les llengües que fomenta la comprensió i l’expressió a partir de situacions viscudes, en les quals la nova llengua s’aprén al mateix temps que s’usa. En tot moment es respecta l’expressió natural i espontània de l’alumnat. L’ús i l’aprenentatge de la llengua s’adapta a les seues capacitats de comprensió.

Per a l’alumnat castellanoparlant el fet d’iniciar l’escolaritat en valencià suposa quasi l’única possibilitat de dominar l’altra llengua oficial que té menor presència social. El Programa d’Immersió Lingüística parteix del respecte a la llengua pròpia de l’alumnat. En classe s’utilitza una metodologia que fomenta la comprensió i l’expressió a partir de situacions viscudes, en les quals la nova llengua s’aprén al mateix temps que s’usa. En tot moment es respecta l’expressió espontània de l’alumnat.

La immersió és possible [vídeo]. Alacant, Diputació d’Alacant.