dijous, 8 d’octubre del 2009

Les programacions d’aula

Programar no és altra cosa que planificar el procés d’ensenyament i aprenentatge; partir de les necessitats de l’alumnat i organitzar el millor camí perquè aquest arribe a superar les mancances.
La programació ha de permetre ajusts posteriors, i el caràcter semiobert dels nous currículums ofereix més possibilitats en aquest sentit.
Un currículum tancat deixa poc marge de maniobra a l’hora de concretar objectius i continguts, i impedeix l’atenció a la diversitat que constitueix un pilar bàsic del sistema educatiu actual.

Decàleg de la programació.
o És una resposta a les necessitats educatives d’alumnes, centres, pares i mestres.
o Ha de facilitar la feina, mai entorpir-la.
o Programar és un acte conjunt, coordinat.
o Fer una programació vol dir seleccionar i, per tant, prioritzar i renunciar a alguns punts.
o És un element viu, que evoluciona i canvia durant el curs.
o Ha d’admetre la possibilitat d’error.
o Ha de tenir en compte l’avaluació i n’ha de ser també objecte.
o La programació que frena la iniciativa del grup o de l’alumne és negativa. La programació que controla i regula les seues iniciatives és positiva.
o Pot ser una graella, una llista ordenada, un llibre de text o una organització mental.
o Programar és la suma de filosofia, tècnica, pràctica, cap i cor.

Programació.
1. Context: característiques de la matèria i de l’alumnat.
2. Objectius didàctics.
3. Continguts d’aprenentatge.
4. Activitats d’ensenyament/aprenentatge i d’avaluació.
5. Orientacions metodològiques.
6. Criteris d’atenció a la diversitat i adaptacions curriculars.
7. Criteris i procediments d’avaluació i recuperació.
8. Contribució de l’àrea a l’adquisició de les competències bàsiques.
9. Connexions amb altres matèries (secundària).
10. Organització i distribució de l’espai i el temps.

Unitat didàctica.
1. Títol i justificació de la unitat (dades identificatives: àrea o àrees implicades, curs, etc.).
2. Durada i distribució temporal al llarg del cicle/curs (temporalització).
3. Objectius d’aprenentatge.
4. Continguts.
5. Criteris d’avaluació.
6. Metodologia (estratègies didàctiques, materials i recursos).
7. Reflexió de les activitats que es proposen, fent referència a les competències que desenvolupen (tant les competències pròpies de l’àrea com les competències bàsiques).

Si voleu saber-ne més, podeu llegir els següents articles:

"Programació" de Montserrat Ferrer i Carmen Rodríguez Gonzalo, Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, núm. 25, p. 5-8, juliol 2001.


"Programació de l'àrea de Llengua", dins Ensenyar llengua de Daniel Cassany, Marta Luna i Glòria Sanz, p. 59-77, editorial Graó, 1993.


ANTÚNEZ, S. i altres (1991). Del projecte educatiu a la programació d'aula. Barcelona, Graó.